Salg- og leveringsbetingelser

1. Indledning

Nedenstående betingelser gælder for alle leverancer og ordrer, såfremt der ikke foreligger anden skriftlig aftale , og regnes for accepteret ved accepten af Sydkystens Automatik’s tilbud. Specielle betingelser fra købers side, er ikke bindende for Sydkystens Automatik, med mindre skriftlig accept foreligger.

2. Tilbud

De opgivne priser er danske kroner ekskl. moms og andre afgifter. Sydkystens Automatik kan frit tilbagekalde tilbud, indtil købers accept er kommet frem til Sydkystens Automatik. Tilbud bortfalder, såfremt accept ikke er kommet frem til Sydkystens Automatik senest 30 dage fra tilbudsdato, med mindre andet er angivet i tilbudet.

​Sydkystens Automatik forbeholder sig ret til uden varsel at ændre prislister og katalogmateriale. Opgivne mål og tekniske specifikationer i katalogmateriale er af vejledende karakter, og Sydkystens Automatik påtager sig intet ansvar for fejl i ovennævnte materiale.

3. Ordre

Enhver ordre er noteret under forbehold af strejke, lockout, krig og krigsførelse samt anden force majeure.

Køb er endeligt, når Sydkystens Automatik har bekræftet ordren derved, at ordrebekræftelse er fremkommet til køber. Sydkystens Automatik forbeholder sig ret til at ændre en angiven pris i ordrebekræftelsen, såfremt der indtræffer ændringer i valutakurser, toldsatser, afgifter og transportomkostninger. Dette gælder også ved løbende leverancer med hensyn til den del af leverancen, som på tidspunktet for en eventuel regulering endnu ikke er leveret.

Sydkystens Automatik er ikke forpligtet til at levere yderligere, såfremt køberen har misligholdt sine betalingsforpligtelser for tidligere delleverancer. Sydkystens Automatik forbeholder sig ret til at kræve bankgaranti eller lignende for ordreomfattende produkter, der må anses for at være så køberspecificerede, at alternativ anvendelse er usandsynlig.

Annullering accepteres kun efter aftale og mod betaling af påløbne renter og dækningsbidrag.

4. Levering / forsendelse

Leveringen sker ab Sydkystens Automatik´s adresse i Karlslunde, såfremt der ikke foreligger anden skriftlig aftale. Forsendelsen sker på købers regning og risiko. Dersom Sydkystens Automatik ikke har modtaget nogen skriftlig instruks for forsendelse, vælges transportmiddel af Sydkystens Automatik.

5. Leveringstid

Sydkystens Automatik er uden ansvar for forsinkelser eller forhindringer, som skyldes force majeure eller andre forhold, der unddrager sig selskabets indflydelse eller kontrol, herunder manglende oplysninger fra købers side. De i tilbud og ordrebekræftelse opgivne leveringstider overholdes så vidt muligt.

Sydkystens Automatik påtager sig intet ansvar for følgerne af en evt. forsinkelse, og en sådan giver ikke køber ret til at ophæve købet, hvis levering finder sted inden 8 uger efter den fastsatte leveringstid. Sydkystens Automatik er heller ikke ansvarlig for følgerne af en forsinkelse, selvom denne skyldes grov eller simpel uagtsomhed, og selvom forsinkelsen strækker sig ud over den fastsatte leveringstid med tillæg af ovennævnte antal uger.

6. Emballage

Emballage, der ikke er beregnet særskilt, godskrives ikke. Særskilt beregnet emballage godskrives ved franko returnering i ubeskadiget stand inden 60 dage, til den fakturerede værdi, med mindre andet er anført på fakturaen. Eksportemballage tages ikke retur, uanset om denne er beregnet særskilt eller ej.

7. Betaling

Gældende betalingsbetingelser fremgår af tilbud, ordrebekræftelse og faktura. Ved betaling efter den oplyste betalingstermin tillægges rentegebyr på 2% pr. påbegyndt måned. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger på grund af eventuelle modkrav, som Sydkystens Automatik ikke har anerkendt.

Såfremt køber ikke overholder fastlagte betalingsterminer, er Sydkystens Automatik ikke forpligtet til yderligere levering. Dersom varer, der ifølge aftale eller kontrakt skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages, er købesummen forfalden til betaling, når leverancen meldes færdig til levering. Varer som ikke rettidigt aftages og betales af køber, kan Sydkystens Automatik lade bortsælge for købers regning efter advis til køber, eller oplægge varerne for købers regning, således at køber skal betale de med oplægningen forbundne omkostninger samt rentegebyr som forannævnt, indtil betaling. Ved oplagring henligger varerne for købers risiko.

8. Ejendomsforhold

Det leverede forbliver Sydkystens Automatik´s ejendom, indtil betaling er lagt fuldt ud.

9. Returvarer

Returnering af varer kan kun ske efter forudgående skriftlig aftale. Godtgørelsen sker til fakturapris.

Hvis Sydkystens Automatik enten ved fejlekspedition eller på grund af fabrikationsfejl er skyld i, at en returnering
er nødvendig.

I andre tilfælde må returnering ske franko, og modtages i hel og ubeskadiget tilstand, krediteres fakturabeløbet minus 10%.

Såfremt returnerede varer ikke er fejlfri, debiteres køber for reparationen.

10. Reklamationer

Eventuelle reklamationer over manko eller andre straks synlige mangler må ske inden 8 dage efter modtagelsen.

For rekvirerede servicebesøg, der ikke er motiveret af mangler ved det leverede, er Sydkystens Automatik berettiget til godtgørelse.

11. Garanti

Varer der er behæftet med konstruktions-, fabrikations- eller materialefejl, repareres hurtigst muligt indenfor normal arbejdstid, eller ombyttes uden beregning indenfor 12 måneder, når de sendes franko til Sydkystens Automatik.

Garantiperioden regnes fra det tidspunkt, hvor varerne er modtaget. De med reparationen eller ombytningen forbundne transport- og forsikringsomkostninger, herunder eventuelle rejseomkostninger, opholdsudgifter etc. ,såvel som eventuelle omkostninger i forbindelse med demontering og montering afholdes af køber.

Reparation eller ombytning kan ikke føre til nogen form for erstatningspligt for tab som følge af forsinkelse.

12. Byggeleveringsklausuler

For så vidt – og kun i det omfang leverede varer anvendes i byggeri i Danmark, sker leveringen med følgende byggeleveranceklausul, der er formuleret af Boligministeriets Byggestyrelse:

Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvor leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen.

Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke, eller kun med stor vanskelighed, kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det , at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig i det omfang, det følger hans eget kontraktforhold til hans køber.

Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold.

Sagen behandles ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

13. Garanti

Sydkystens Automatik påtager sig intet ansvar for driftstab, mistet fortjeneste eller andre indirekte tab, der måtte være følger af leverede produkters svigten, uanset årsagen, herunder at der måtte være konstruktions-, fabrikations- eller materialefejl.

Eventuelt videregående ansvar som følge af ukorrekt eller ulovlig anvendelse afleverede komponenter er Sydkystens Automatik uvedkommende.

14. Produktansvar

Sælgeren er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælgeren eller andre, som han har ansvaret for. Sælgeren er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse. Sælgeren er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår.

I øvrigt er sælgeren ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.

Sælgeren er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning, sælgeren måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset efter de 3 foregående stykker.

Disse begrænsninger i sælgerens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til rette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Sælgeren og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

Sydkystens Automatik er aldrig ansvarlig for skader der opstår i forbindelse med levering af immaterielle ydelser (f.eks. service, tjenesteydelser, arbejdsydelser eller lignende).

For produkter der sælges med brugervejledning, henvises til sådanne. Sælger hæfter ikke for købers eventuelle mangelfulde installation/anvendelse.

15. Tvister

Køber er pligtig til efter Sydkystens Automatik´s valg at lade sig sagsøge ved retten i Taastrup vedrørende ethvert mellemværende opstået i anledning af leverance fra Sydkystens Automatik.

Enhver tvist afgøres efter dansk ret.

16. Særlige bestemmelser

Hvor ovennævnte salgs- og leveringsbetingelser ikke finder anvendelse, henvises til ”Almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner og andet mekanisk og elektrisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande”.

Såfremt der måtte være uoverensstemmelse mellem de nævnte almindelige betingelser og nærværende ”Salgs- og leveringsbetingelser”, skal sidstnævnte være gældende.

Vi søger elektrikere

Vi søger pt. elektrikere til vores montage-afdeling.
​Kontakt overmontør Martin Bolwig Jensen
mbj@sydkystens-automatik.dk